1. Toepasselijkheid

 

1.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Noodbakens.nl en op alle met Noodbakens.nl aangegane overeenkomsten. Noodbakens.nl is een handelsnaam van Ursa Minor B.V. 

1.2              Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3              Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4              Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ursa Minor is ingestemd.

1.5              De internetsite van Noodbakens.nl. richt zich uitsluitend op de Belgische en Nederlandse markt.

1.6              Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Noodbakens.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7              Noodbakens.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8              Door het gebruik van de internetsite van Noodbakens.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9              Noodbakens.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

  

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1              Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele Kopers tot het doen van een aanbod. Noodbakens.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiele Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2              Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3              Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4              Een aanbod van de potentiele Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:

-          de potentiele Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch of d.m.v. een email aangegeven een bepaald product en/of dienst hij wil ontvangen;

-          een offerte door de Koper is getekend en door Noodbakens.nl is ontvangen ingeval door Noodbakens.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

-          de potentiele Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Noodbakens.nl via elektronische weg is verzonden en door Noodbakens.nl is ontvangen.

2.5              Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres. Deze overeenkomst kan door Noodbakens.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Noodbakens.nl de Koper dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6              Koper en Noodbakens.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Noodbakens.nl  gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7              Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Noodbakens.nl  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  

3. Prijzen

3.1              Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2              Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3              De Koper is de prijs verschuldigd die Noodbakens.nl  in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. (Manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals type fouten, door prijswijzigingen van de leverancier en door evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Noodbakens.nl  worden gecorrigeerd.

3.4              Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5              Noodbakens.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

 

4. Betaling

4.1              Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

-          Vooruitbetaling

-          Internetbetaling

4.2              Noodbakens.nl  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Noodbakens.nl

4.3              Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven EUR 2.000,- worden niet onder rembours bezorgd.

4.4              Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiele Koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4.5              In het geval door Noodbakens.nl  een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6              In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Noodbakens.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.7              Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.8              Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Noodbakens.nl  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.9              In geval van niet-tijdige betaling is Noodbakens.nl  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1              Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Noodbakens.nl ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst devolgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Noodbakens.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2              Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3              Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Noodbakens.nl de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4              Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 11.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

5.5              Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1              De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 14 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug.

6.2              Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of andere gepersonificieerde producten (zoals voorgeprogrammeerde noodbakens). Alleen wanneer het product in originele en onbeschadigde staat is kan er na overleg met Noodbakens.nl  aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie.

6.3              Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Noodbakens.nl  zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan Noodbakens.nl  betaalde.

6.4              De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1              Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Noodbakens.nl  is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2              De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

  

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1              Voor door Noodbakens.nl  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Noodbakens.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2              Noodbakens.nl  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Noodbakens.nl  Noodbakens.nl  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3              Indien Noodbakens.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4              In het geval de Koper via Noodbakens.nl  een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5              Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

-          indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Noodbakens.nl of de fabrikant zijn verricht;

-          indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-          indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

-          indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6              De Koper is gehouden Noodbakens.nl  te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Noodbakens.nl  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7              Het is mogelijk dat Noodbakens.nl  op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Noodbakens.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

9. Overmacht

9.1              In geval van overmacht is Noodbakens.nl  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2              Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1          De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Noodbakens.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2          Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.

10.3          Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Noodbakens.nl  , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1          Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2          De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3          Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Noodbakens.nl  of overeenkomsten gesloten met Noodbakens.nl  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

12. Diversen

12.1          Ursa Minor is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27268007. Het BTW-identificatienummer is NL8133.71.739.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Noodbakens.nl, Oudezijds Voorburgwal 235-3, 1012 EZ Amsterdam of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.2          Noodbakens.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails binnen 1 werkdag te beantwoorden.

 

AV Noodbakens.nl, 04-02-2019